B/W Full Page Ad

125.00

B/W Half Page Ad

75.00

B/W Quarter Page Ad

50.00

Color Full Page Ad

200.00

Color Half Page Ad

150.00

Color Quarter Page Ad

100.00

B/W Business Card size

35.00

Color Business Card Size

45.00